Kemisk industri


Processkontroll och emissionsmätning i en kemianläggning är en utmaning på grund av korrosiva gaser och höga temperaturer. Att använda ett extraktivt system i en sådan miljö kräver stora mängder underhåll.

OPSIS gasanalyssystem är annorlunda tack vare en analysator som har hög mätnoggrannhet, snabba svarstider och lågt underhållsintervall. OPSIS mätsystem bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen. Det optiska ljuset leds genom en optisk fiber till analysatorn, som kan användas för flera mätsträckor.

Ett OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaser, som kvävemonoxid (NO), kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O). Utöver dem erbjuder vi också mätning av:

 • Kolväten (bensen, toluen, xylener, etylbensen, styren, metylbensen, metan med flera) i raffinaderier, petrokemiska fabriker och stålindustri.
 • Klor (Cl2), koldisulfid (CS2), ozon (O3), klordioxid (CIO2) inom textilindustrin, massa- och pappersfabriker och produktion av färgpigment.
 • Kvicksilver (Hg) i kraftverk, avfallsförbränningsanläggningar, krematorier och liknande.
 • Ammoniak (NH3), för kontroll av DeNOx-skrubbrar, samt i produktion av mineralull och fiberskivor.
 • Fenol i mineralullsfabriker och inom produktion av fiberskivor. 
 • Formaldehyd i mineralullsfabriker och inom produktion av fiberskivor.
 • Processmätning (H2S) i raffinaderier och stålverk.
 • HF i aluminium- och aluminiumoxidanläggningar, avfallsförbränningsanläggningar, konstgödningsfabriker, raffinaderier. 
 • HCI i avfallsförbränningsanläggningar.

Dessutom erbjuder OPSIS utspädningsextraktiva och uppvärmda extraktiva system och instrument för syre- och kvicksilvermätning.

Gasanalys med OPSIS

 • Kombinerar fördelarna med UV DOAS-, FTIR DOAS- och TDL-teknik
 • Bästa prestanda enligt QAL 1-certifiering
 • Längsta kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
 • Ingen provtagning krävs, beröringsfritt mätsystem
 • Långt underhållsintervall
 • Låg energiförbrukning
 • Kalibrering av gas endast en gång om året
 • Internationellt godkänd
 • Tusentals system installerade världen över
 • Service utförs av vår kompetenta serviceorganisation

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystemKontakta oss för mer information om gasanalys i kemiska industrier.


Carl är en av våra experter när det kommer till gasmätning inom kemisk industri. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Cases

Filmer

Dokument