Stålindustri


Förhållandena i en stålverksprocess begränsar vilka mätmetoder som kan användas för gasanalys. Den svåra miljön med höga halter av partiklar och gaser begränsar valmöjligheterna.

OPSIS mätsystem är utvecklade för att klara förhållandena i ett stålverk och erbjuder gasanalys med tillförlitlig mätdata och hög prestanda. Genom att använda UV DOAS-/FTIR DOAS-teknik (Differential Optical Absorption Spectroscopy) eller TDL-teknik (Tuneable Diode Laser) bygger OPSIS mätsystem på en beröringsfri metod med öppen mätsträcka, som inte påverkas av gaser, temperatur eller partiklar.

Den mätmetod som används är den som är bäst lämpad för respektive tillämpningsområde. OPSIS mätsystem kan mäta alla relevanta gasföreningar i ett stålverk kontinuerligt, i realtid, med ett mätsystem. Systemen mäter med hög noggrannhet, hög tillförlitlighet och har också de korta svarstider som krävs för processmätning.

Utöver mätning av gaser som kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), ammoniak (NH3), väteklorid (HCI), syre (O2) och vattenånga (H2O), kan OPSIS mätsystem också mäta andra, användarspecifika gasföreningar. 

Mini mill –Electric Arc Furnace

Mätning av O2, temperatur, NOx, NH3

Koksverk

Mätning av VOC’s, bensen, SO2, NOX, O2, CH4, CO, CO2, NH3, H2S

Ståltillverkning – Konverter

Mätning av SO2, NOX, O2, CO, CO2, temperatur

Sinterverk

Mätning av SO2, NOX, NH3

Stålproduktion – Hot strip mill – Slab reheating

Mätning av SO2, NOX, O2, NH3, temperatur

Stålvalsning – Pickling line

Mätning av HCl

Gasanalys med OPSIS

 • Flera mätpunkter kan mätas med en analysator
 • Ingen provtagning krävs, beröringsfritt system
 • Bäst prestanda enligt QAL 1-certifiering
 • Längsta kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
 • Kort responstid för tillämpningar för processmätning
 • Applikationer med höga stofthalter, starkt korrosiva miljöer och höga temperaturer
 • Kan installeras i explosiva områden
 • Systemet kan också användas för AQM- och fence-line-mätning
 • Låg energiförbrukning
 • Kalibrering av gas en gång om året
 • Internationellt godkänd 
 • Tusentals system installerade världen över
 • Service av vår kompetenta serviceorganisation

Två exempel på OPSIS gasanalyssystem med olika mätmetoder.Konfiguration av ett OPSIS DOAS-systemKonfiguration av ett OPSIS TDL-system


Carl är en av våra experter inom denna applikation. Behöver du mer information?

Kontakta oss

Filmer