LD500 laserdiod-gasanalysator (CEM)

OPSIS TGM Analyser

OPSIS LD500-analysator är den centrala enheten i OPSIS laserdiodmätsystem.

Den kan innehålla upp till fyra laserdiod huvuden. Varje huvud är ett komplett system för styrning av lasern. Till varje huvud hör också ett system för sampling av absorptionsspektra.

Laserdiodanalysatorn erbjuder snabb mätning av en rad gasföreningar. Ett flertal typer av gaser kan mätas och en multiplexer (tillbehör) gör det möjligt att mäta längs flera mätsträckor. De vanligaste föreningarna som kan mätas är kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), vätefluorid (HF), ammoniak (NH3), syre (O2), väteklorid (HCI), vattenånga (H2O), svavelväte (H2S) och metan (CH4

Läs om TDL-tekniken (Tuneable Diode Laser) >>

Vill du veta mer om OPSIS LD500-analysator?

Kontakta oss