Cold Vapour Atomic Absorption (CVAA)

OPSIS HG200 kvicksilveranalysator består av en dubbelstrålig fotometer vilken mäter kvicksilver (Hg0) genom en teknik som kallas "cold vapour atomic absorption technology" (CVAA). Hög känslighet (0.1ng/Nm3) uppnås genom att man koncentrerar ett prov på en guldfälla innan mätning.

Kvicksilveranalysatorn genomför sedan mätningen i omgångar. En mätcykel består av tre aktiviteter: provtagning, analys och rekonditionering.

Under provtagning är flödesventilen öppen och en känd volym (1-1.5 LPM) pumpas genom systemet. Kvicksilver i provströmmen kommer då att samlas (amalgameras) på guldfällan.

Efter provtagningen går instrumentet in i analysfas. Då är flödesventilen stängd och en strypning reducerar flödeshastigheten. Guldfällan värms upp och kvicksilvret frigörs och transporteras genom en mätcell där kvicksilvrets absorption påverkar ljuset som når detektorn. Denna analys tar ca en minut att genomföra. Mätningen ger ett absorptionsspektrum från vilken man kan beräkna kvicksilvermassan i pico-gram.

En massflödesmätare registrerar flödeshastigheterna i de olika stegen. När analysen är färdig går analysatorn in i tredje steget där guldfällan kyls ned för att förbereda analysatorn för nästa mätcykel.