Avfallsförbränningsanläggningar


Process- och emissionsmätning i anläggningar för energiåtervinning från avfall kan vara en utmaning. Ett stort antal gaskomponenter behöver mätas med hög noggrannhet. Nära 100% drifttid krävs, mätsystemet måste vara enkelt att underhålla och kunna kalibreras snabbt.

OPSIS mätsystem är testade och godkända av internationellt. Resultaten visar att OPSIS system har bäst prestanda och längst kalibreringsintervall. 

OPSIS erbjuder gasanalys med en noggrann analysator som har hög tillförlitlighet och fungerar med lågt underhållsintervall.

OPSIS-systemet har låg ägandekostnad tack vare ett litet antal rörliga delar, långa intervall mellan kalibreringar, enkel användning och låg energiförbrukning. 

Ett enda OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaskomponenter i en avfallsförbränningsanläggning, som t.ex. kväveoxider (NOX), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), vattenånga (H2O), väteklorid (HCI), fluorväte (HF), ammoniak (NH3), metan (CH4) och kvicksilver (Hg).

Gasanalys med OPSIS

Så här fungerar OPSIS mätsystem


Kontakta oss för mer information om gasmätning i avfallsförbränningsanläggningar.


Richard är en av våra experter som gärna berättar mer om gasmätning i anläggningar för energiåtervinning.

Kontakta oss

Filmer